• 051/7754479
  • 0948 078 997
  • trojlistokno@gmail.com

PhDr. Kristína Kundrová

Psychologička

Vzdelanie:

Bakalárske štúdium v odbore Psychológia na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku (2008-2011), magisterské štúdium v odbore Psychológia na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku (2011-2013) a rigorózna skúška v odbore Sociálna práca na Vysokej škole medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove (2021-2022)

Ďalšia príprava:

Baum test – Ch. KOCH - test stromu (2011, Perso s.r.o, Košice), Zisťovanie názoru dieťaťa, vedenie rozhovoru s dieťaťom (2018, Návrat o .z., Bratislava), Identifikácia obchodovania s ľuďmi (2018, Ministerstvo vnútra SR), Plánovanie sociálnej práce s rodinou dieťaťa, tímová spolupráca a sieťovanie (2018, SWOT vzdelávacia spol s.r.o Ivana Krasku, Levice), Vzdelávanie v metodikách s využitím Inovatívneho modelu manažmentu sanácie rodiny: Identifikácia oblastí sanácie rodiny, indikátory pre zaradenie / nezaradenie rodiny do procesu sanácie (2018, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodín, Bratislava), Zvládanie záťažových situácií v konaní a rozhodovaní vo veciach maloletých detí (2018, Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudcov a justičných zamestnancov), Rozvoj zručností na zvládanie konfliktov s nácvikom reálnych situácií z praxe (2019, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava), Nenesme všetko na svojich pleciach... alebo ako účinne využívať prípadové a rodinné konferencie pri práci s dieťaťom a jeho rodinou (2021, Úsmev ako dar), Prípadová sociálna práca s rodinou (2021, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava), Psychologické a psychiatrické minimum, Kľúčové kompetencie poskytovateľov sociálnych služieb (2023, ADEVEC s.r.o, Šaľa)

Pracovné skusenosti:

Sociálny pracovník (odd. sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov, 2016 – súčasnosť), školský psychológ (CZŠ sv. Juraja, Svidník, 2014-2016), pracovné skúsenosti nadobudnuté v rámci odbornej praxe: Psychológ, absolventská prax Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov, pracovisko Svidník (2013-2014)
Nezištná pomoc pre tých, ktorí to najviac potrebujú
© 2024 Trojlistok. Všetky práva vyhradené.