• 051/7754479
  • 0948 078 997
  • trojlistokno@gmail.com

Mgr. Zuzana Vatehová

Sociálna pracovníčka

Vzdelanie:

Magisterské štúdium v odbore sociálna práca (2009, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n. o. , Ústav sociálnych vied a zdravotníctva Bl. P. P. Gojdiča v Prešove)

Ďalšia príprava:

Akreditované vzdelávanie Krízová intervencia (2024, Prešov, rozsah 18 hodín, IPčko), výcvik Systemickej párovej a rodinnej terapii (2024, rozsah 200 hod., Košický inštitút pre systemickú skúsenosť, Košice), akreditovaný vzdelávací program ďalšieho vzdelávania – kurz Lektor (2022, rozsah 100 hod., Prešovská univerzita v Prešove), kurz „Systemický rozhovor“ (2021, rozsah 12 hod., Košický inštitút pre systemickú skúsenosť, Košice), Program podpory náhradných rodín - príprava na náhradnú rodinnú starostlivosť, zisťovanie názoru dieťaťa a vedenie rozhovoru s dieťaťom, prípadová sociálna práca s rodinou, posúdenie výchovných štýlov rodičov a kapacity rodičov byť vzťahovou osobou pre dieťa (Národný projekt podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti, 2018 – 2020), Vzťahová väzba (pripútanie), jej poruchy (2017, Miesto pod slnkom, n. o. Košice). Členka Komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce

Pracovné skusenosti:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Bardejove, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (2014 - 2023), Sociálne a ošetrovateľské centrum In Vita, Zborov (2013 – 2014), Integračné zariadenie KOR-GYM, n. o., Hertník (2006 – 2013)
Nezištná pomoc pre tých, ktorí to najviac potrebujú
© 2024 Trojlistok. Všetky práva vyhradené.