• 051/7754479
  • 0948 078 997
  • trojlistokno@gmail.com

Mgr. Ľubica Libáková, PhD.

Sociálna pracovníčka

Vzdelanie:

Magisterské štúdium v odbore sociálna práca na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove (2016), doktorandské štúdium v odbore sociálna práca na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove (2020)

Ďalšia príprava:

Dlhodobý kurz krízovej intervencie (2023, rozsah 180 hod., IPčko, o. z.), Alkohol a harm reduction (2023, rozsah 16 hod., Renadi, o.p.s.), Motivačné rozhovory s deťmi a mládežou (2022, rozsah 16 hod., Centrum pre rodinu Kvapka), Akreditovaný vzdelávací program Lektor (2020, rozsah 100 hod., Katedra andragogiky, Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove), Sebapoškodzovanie u detí a mladistvých (2020, rozsah 18 hod., Občianske združenie ARTEA), Prevencia vybraných sociálnopatologických javov (2020, rozsah 16 hod., Národné osvetové centrum), Právne minimum v oblasti trestného a civilného práva (2020, rozsah 40 hod., Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách, Inštitút pre výskum práce a rodiny), Kurz „Systemický rozhovor“ (2020, rozsah 20 hod., Košický inštitút pre systemickú skúsenosť ISZ KE), Tréning pre trénerky a trénerov zameraný na oblasť domáceho a rodovo podmieneného násilia (2017, rozsah 18 hod., Inštitút pre výskum práce a rodiny), Akreditovaný vzdelávací program ďalšieho vzdelávania - Socioterapia v sociálnej práci (2017, rozsah 220 hod., Inštitút edukológie a sociálnej práce, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove)

Pracovné skusenosti:

Trojlístok, n.o. - Prešov, sociálna pracovníčka (2020 - súčasnosť), EsFem o.z. - Prešov, odborná pracovníčka v oblasti rodovej rovnosti na projekte Únik zo (spolu)závislosti (2021 - 2024), EsFem o.z. - Prešov, pozícia riešiteľky a výskumníčky projektu APVV (2017 - 2019). Pracovné skúsenosti nadobudnuté v rámci odbornej praxe: Človek pre človeka, n. o. - Prešov; Základná škola s materskou školou Svinia; Zariadenie pre seniorov Náruč - Prešov; Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny - Prešov; MyMamy, o. z. - Prešov (2011 - 2016) Členka Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce a Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci na Slovensku.
Nezištná pomoc pre tých, ktorí to najviac potrebujú
© 2024 Trojlistok. Všetky práva vyhradené.