• 051/7754479
  • 0948 078 997
  • trojlistokno@gmail.com

Mgr. Karolína Dopiráková

Sociálna pracovníčka

Vzdelanie:

Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, odbor sociálna práca, magisterské štúdium (2009 - 2011), diplomová práca na tému Obec ako poskytovateľ sociálnych služieb (Šarišské Michaľany)

Ďalšia príprava:

Učiteľ profesijných predmetov sociálneho zamerania (2014 - 2016, Pedagogické minimum, Vysoká škola zdravotníctva a sociálne práce sv. Alžbety n.o., Bratislava) Opatrovateľský kurz (2012, Komunitná nadácia Veľký Šariš)

Pracovné skusenosti:

September 2011 - december 2018 - Detský domov Slon, Šarišské Michaľany, pozícia denná vychovávateľka (v rámci praxe ukončené adaptačné vzdelávanie začínajúceho pedagogického zamestnanca, 2014) pracovné skúsenosti nadobudnuté v rámci odbornej praxe (Fakultná nemocnica J. A. Reimana, Prešov- Psychiatrické oddelenie II, Základná škola Svinia, Územný spolok Červeného Kríža Prešov, Krízové stredisko Slnečný dom, Prešov, Obecný úrad Šarišské Michaľany) V organizácii Trojlístok n. o. pracuje od apríla 2019
Nezištná pomoc pre tých, ktorí to najviac potrebujú
© 2024 Trojlistok. Všetky práva vyhradené.