• 051/7754479
  • 0948 078 997
  • trojlistokno@gmail.com

Doc. PhDr. Denisa Šoltésová, PhD.

Sociálna pracovníčka, riaditeľka

Vzdelanie:

Magisterské štúdium v št. odbore Vzdelávanie dospelých v špecializácii sociálna práca (2001, FF PU v Prešove), rigorózne pokračovanie v študijnom odbore Andragogika (2007, FF PU v Prešove), doktorandské štúdium (2011, FF PU v Prešove) a habilitačné konanie (2016, FF PU v Prešove) v študijnom odbore Sociálna práca

Ďalšia príprava:

Dlhodobý psychoterapeutický výcvik v Gestalt psychoterapii (2011, Dialóg – Slovenský inštitút pre výcvik v gestalt psychoterapii), výcvik v relaxačno-symbolickej psychoterapii (2006, 100 hodín, Inštitút pre výcvik v relaxačno-symbolickej psychoterapii Košice), výcvik v psychotraumatológii a EMDR – úroveň I a II a práca s deťmi a dospievajúcimi (2022 - 2023, Český institut pro psychotraumatologii a EMDR), akreditovaný vzdelávací program Lektor (2019, FHPV PU v Prešove), akreditovaný vzdelávací program Manažér kvality v sociálnych službách (2022, Tabita sro), kurz arteterapie (2006, 100 hodín, Združenie slovenských arteterapeutov Terra Therapeutica Bratislava), výcvikový program Klientom centrované poradenstvo a psychoterapia – človekom centrovaný prístup (2005, 108 hodín, Psychoconsulta Modra), akreditovaná vzdelávacia aktivita Supervízia v sociálnej práci (2005, 240 hodín, Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov Bratislava) a ďalšie krátkodobé vzdelávacie aktivity (základy krízovej intervencie, práca s rodinnou doskou, Hous – Tree – Person Test, Kresba domov, možnosti diagnostiky vzťahovej väzby, práca s transgender a nebinárnymi klientmi, práca s terapeutickými kartami, model Virginie Satirovej...)

Pracovné skusenosti:

Poradenská činnosť (Trojlístok, n. o., CPLDZ Košice), vysokoškolská učiteľka (FF PU v Prešove a Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach), supervízorka (oblasť sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, oblasť intervencií s asistenciou psov), výkon intervencií s asistenciou psov (zariadenia sociálnych služieb), lektorovanie (v témach: práca s osobami so závislostným správaním a závislosťou, intervencie s asistenciou psov), vedecko-výskumná a publikačná činnosť (v témach: práca s osobami so závislostným správaním a závislosťou, intervencie s asistenciou psov)
Nezištná pomoc pre tých, ktorí to najviac potrebujú
© 2024 Trojlistok. Všetky práva vyhradené.