PP

pp

PP
Pracovná pozícia: terénny sociálny pracovník

Vzdelanie::
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, odbor sociálna práca (2012/2015); bakalárska práca: Možnosti uplatnenia canisterapie v sociálnej práci

Pracovné skusenosti:
Základná škola s materskou školou Svinia; MyMamy, o. z. - Prešov; Obec Kojatice – terénna sociálna práca;