Projekty

Informácia o projekte na web stránku Trojlístok, n.o.psk
Názov projektu: Podpora kvalitnej a celostnej pomoci závislým deťom a dospelým Na základe zmluvy č. 708/2020/DPR o poskytnutí dotácie v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK Nezisková organizácia Trojlístok realizuje projekt s názvom „Podpora kvalitnej a celostnej pomoci závislým deťom a dospelým“.
Názov programu: Program 3 „Sociálne služby“ (Dotácia Prešovského samosprávneho kraja)
Názov podprogramu: 3.2 bežné (neinvestičné) výdavky
Miesto realizácie projektu: Prešov
Časový rámec realizácie projektu: 02.01.2020-31.10.20209
Výška podpory z PSK: 1000,- €
Ciele projektu: Zvýšiť informovanosť o dostupnosti poskytovanej sociálnej služby na území PSK prostredníctvom našej organizácie primárne k cieľovej skupine detí a adolescentov, ale ja dospelých z PSK. Našim zámerom je zabezpečiť plynulosť v distribúcií informačných materiálov nadväzujúcich na distribučnú činnosť v minulých rokoch. V rámci podpory celostnej pomoci závislým osobám a rozvoja kvality poskytovaných služieb chceme zlepšiť vybavenosť organizácie z hľadiska nedostačujúcich kapacít materiálneho vybavenia organizácie (dokúpiť kartotéku, notebook, externý disk, dataprojektor), ale aj inovácie a estetizácie prostredia s cieľom podporiť a posilniť u klientov zmenu k novému životnému štýlu s lepšou kvalitou ich života
Cieľová skupina: prijímatelia sociálnych služieb.
Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.mesto presov
Názov projektu: Zdraví občania – zdravé komunity – zdravé mesto III.
Na základe zmluvy č. 5014/2020 o poskytnutí dotácie v sociálnej oblasti v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s VZN mesta Prešov č. 17/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta v znení VZN mesta Prešov č. 8/2017 a na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov č. 429/2020.
Miesto realizácie projektu: mesto Prešov
Časový rámec realizácie projektu: 1.4. 2020 – 15.12. 2020
Výška podpory: 875,- €
Ciele projektu:
1. zvýšiť povedomie o zdraví a zdravom životnom štýle v kontexte bio-psycho-socio-spirituálneho modelu zdravia u čo najvyššieho počtu jednotlivcov (v bežnej populácii aj z rizikových skupín, osoby s problémami z dôvodu užívania psychoaktívnych látok a návykových činnosí a ich blízki),
2. podnietiť diskusiu v odborných kruhoch a zároveň posilniť spoluprácu odborníkov z rôznych oblastí,
3. zamerať sa na prevenciu užívania psychoaktívnych látok a návykových činností nešpecifickou formou, a to podporou zdravia a zdravého životného štýlu,
4. podporiť zdravé a funkčné vzťahy v rodine (partnerské vzťahy, vzťah rodič - dieťa) a v komunite (rovesnícke vzťahy, vzťahy učiteľ – študent / žiak, medzigeneračné vzťahy)
5. upriamiť sa na komplexné zdravie jednotlivca, prostredníctvom aktivít zameraných na jednotlivé dimenzie zdravia a tým rozvíjať zdravé komunity a zdravé mesto.
Cieľová skupina: verejnosť, rizikové skupiny, osoby so závislostným správaním (užívajúce psychoaktívne látky alebo s návykovými činnosťami) a ich blízki, detské a adolescentné rovesnícke skupiny, seniori, odborníci z rôznych oblasté pomáhajúcej praxe.
Projekt je podporený z rozpočtu mesta Prešov
mesto presov

Názov projektu: Únik zo (spolu)závislosti
Časový rámec realizácie projektu: máj 2021 – apríl 2024
Financovanie: Nórsky finančný mechanizmus
Riešiteľská organizácia: EsFem
Partnerky: Trojlístok, n. o. a MyMamy, o. z.

Projekt je zameraný na zvýšenie povedomia o rodovej rovnosti a posilnenie žien v kontexte závislosti a spoluzávislosti.
Realizuje vzdelávacie aktivity (workshopy na školách a pre školy, čítanka kazuistík), kampane - diseminačné aktivity (besedy s verejnosťou, odborné semináre, propagačné materiály) a posilňujúce aktivity na podporu žien čeliacich závislosti - vlastnej alebo vo vzťahu (workshopy pre verejnosť).
Aktivity vychádzajú z dlhodobej spolupráce žiadateľa a partnerských organizácii v predmetnej oblasti. Projekt sa zameriava na zvlášť ohrozenú skupinu žien čeliacich závislosti (svojej alebo blízkeho) a/alebo živou v násilnom vzťahu.
Projekt je zameraný na reflexiu a elimináciu rodových stereotypov ako primárnej príčiny vzniku asymetrických párových vzťahov a sociálnym a kultúrnym (rodovým) špecifikám života žien so závislosťou, alebo v závislých vzťahoch.
Ciele projektu:

• zvýšiť povedomie žiačok a žiakov, ale aj širšej verejnosti o rodovej rovnosti, s dôrazom na prezentáciu rodovej rovnosti ako súčasti a podmienky ľudských práv, ale aj ako nástroja na prevenciu a efektívnu intervenciu v kontexte závislosti a násilia,
• zvýšiť povedomie o rodových aspektoch závislosti a násilia v párových vzťahoch,
• senzitivizovať pomáhajúcich profesionálov pre oblasť rodovo podmienených patologických javov - rizikové správanie vo vzťahu k užívaniu návykových látok a návykových činností (s dôrazom na špecifické aspekty rodovo stereotypnej socializácie dievčat a chlapcov, žien a mužov), ale aj rodovo podmieneného násilia a vzťahov závislosti ako dôsledku asymetrie moci v párových vzťahoch, či závislosti ako sprievodného javu v násilných javoch (tak v jeho dôsledku, ako aj závislosti ako prvku akcelerácie násilia),
• priamo podporiť ženy - zvýšiť ich rodovú (seba)reflexiu a rezilienciu,
• upevniť partnerstvo medzi organizáciami, zdieľať vzájomne skúsenosti a rozšíriť expertízu všetkých zúčastnených organizácií a rozšíriť obsah aktuálne realizovaných aktivít.mesto presov
Názov projektu: Zdraví občania – zdravé komunity – zdravé mesto IV.
Miesto realizácie projektu: mesto Prešov
Časový rámec realizácie projektu: 1.4. 2021 – 15.12. 2021
Výška podpory: 1240,- €
Ciele projektu:
1. posilniť zdravotnú gramotnosť u čo najvyššieho počtu jednotlivcov, a to najmä v oblasti podpory zdravia a v oblasti prevencie chorôb, s dôrazom na komplexné zdravie jedinca, rodiny, komunity,
2. podporiť záujem o starostlivosť o vlastné zdravie v jeho komplexnej podobe u čo najvyššieho počtu jednotlivcov a touto nešpecifickou formou sa zamerať na prevenciu závislostného správania,
3. podporiť zmenu postojov voči užívaniu alkoholu smerom k denormalizácii nadmerného užívania alkoholu a smerom k destigmatizácii duševných porúch, vrátane celého spektra rizikového závislostného správania,
4. podnietiť diskusiu odbornej verejnosti a posilniť vzájomnú a multidisciplinárnu spoluprácu za účelom dosiahnutia komplexnejších riešení problémov súvisiacich so závislostným správaním,
5. zvýšiť informovanosť o dostupnosti pomoci v meste Prešov,
6. podporiť zdravé a funkčné vzťahy v rodinách (partnerské vzťahy, vzťah rodič - dieťa) a v komunite (rovesnícke vzťahy, vzťahy učiteľ - študent / žiak, medzigeneračné vzťahy) a rozvíjať zdravie v komunite.
Cieľová skupina: verejnosť - jednotlivci, rodiny, komunity, rizikové skupiny, osoby so závislostným správaním (užívajúce psychoaktívne látky alebo s návykovými činnosťami) a ich blízki, odborníci a odborníčky z pomáhajúcich profesií.
Projekt je podporený z rozpočtu mesta Prešov

ia
Názov projektu: Z bludiska závislostí
Názov operačného programu: Ľudské zdroje Prioritná os 4. Sociálne začlenenie Investičná priorita 4.2.: Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu Špecifický cieľ 4.2.1.: Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť

Miesto realizácie projektu:Prešov
Časový rámec realizácie projektu: 1.12.2017 – 30.11.2021
Rozpočet projektu: Celkové náklady: 244 286,73 €, Výška NFP: 232 072,39 €

Ciele projektu:
Hlavný cieľ: Podporiť výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v otvorenom a rodinnom prostredí a zefektívniť resocializáciu drogových a iných závislostí.
Špecifické ciele projektu:
Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu

Cieľové skupiny:
• deti, plnoleté fyzické osoby a rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
• zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore,
• subjekty vy konávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
mesto presov

Názov projektu: Únik zo (spolu)závislosti
Časový rámec realizácie projektu: máj 2021 – apríl 2024
Financovanie: Nórsky finančný mechanizmus
Riešiteľská organizácia: EsFem
Partnerky: Trojlístok, n. o. a MyMamy, o. z.

Projekt je zameraný na zvýšenie povedomia o rodovej rovnosti a posilnenie žien v kontexte závislosti a spoluzávislosti.
Realizuje vzdelávacie aktivity (workshopy na školách a pre školy, čítanka kazuistík), kampane - diseminačné aktivity (besedy s verejnosťou, odborné semináre, propagačné materiály) a posilňujúce aktivity na podporu žien čeliacich závislosti - vlastnej alebo vo vzťahu (workshopy pre verejnosť).
Aktivity vychádzajú z dlhodobej spolupráce žiadateľa a partnerských organizácii v predmetnej oblasti. Projekt sa zameriava na zvlášť ohrozenú skupinu žien čeliacich závislosti (svojej alebo blízkeho) a/alebo živou v násilnom vzťahu.
Projekt je zameraný na reflexiu a elimináciu rodových stereotypov ako primárnej príčiny vzniku asymetrických párových vzťahov a sociálnym a kultúrnym (rodovým) špecifikám života žien so závislosťou, alebo v závislých vzťahoch.
Ciele projektu:

• zvýšiť povedomie žiačok a žiakov, ale aj širšej verejnosti o rodovej rovnosti, s dôrazom na prezentáciu rodovej rovnosti ako súčasti a podmienky ľudských práv, ale aj ako nástroja na prevenciu a efektívnu intervenciu v kontexte závislosti a násilia,
• zvýšiť povedomie o rodových aspektoch závislosti a násilia v párových vzťahoch,
• senzitivizovať pomáhajúcich profesionálov pre oblasť rodovo podmienených patologických javov - rizikové správanie vo vzťahu k užívaniu návykových látok a návykových činností (s dôrazom na špecifické aspekty rodovo stereotypnej socializácie dievčat a chlapcov, žien a mužov), ale aj rodovo podmieneného násilia a vzťahov závislosti ako dôsledku asymetrie moci v párových vzťahoch, či závislosti ako sprievodného javu v násilných javoch (tak v jeho dôsledku, ako aj závislosti ako prvku akcelerácie násilia),
• priamo podporiť ženy - zvýšiť ich rodovú (seba)reflexiu a rezilienciu,
• upevniť partnerstvo medzi organizáciami, zdieľať vzájomne skúsenosti a rozšíriť expertízu všetkých zúčastnených organizácií a rozšíriť obsah aktuálne realizovaných aktivít.mesto presov
Názov projektu: Zdraví občania - zdravé komunity - zdravé mesto V.
Na základe zmluvy č. 5589/2022 o poskytnutí dotácie v sociálnej oblasti v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s VZN mesta Prešov č. 17/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta v znení VZN mesta Prešov č. 8/2017 a na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov č. 807/2022.
Miesto realizácie projektu: mesto Prešov
Časový rámec realizácie projektu: 1.4.2022 - 15.12.2022
Výška podpory: 334,- €
Ciele projektu:
1. zvýšiť povedomie o zdraví a jeho komplexnosti u čo najvyššieho počtu jednotlivcov (cieľom je osloviť bežnú populáciu, ako aj osoby z rizikových skupín, osoby s problémami v súvislosti so závislostným správaním),
2. zvýšiť zdravotnú gramotnosť obyvateľov mesta Prešov a znížiť riziká spojené s narušením zdravia v súvislosti so závislostným správaním,
3. podnietiť odbornú diskusiu a posilniť a rozvíjať spoluprácu odborníkov a odborníčok pomáhajúcej praxe v poskytovaní „adiktologických“ služieb v meste,
4. zamerať sa na prevenciu závislostného správania a závislostí podporou zdravia a zdravého životného štýlu,
5. zvýšiť informovanosť o dostupnej pomoci a zvýšiť dostupnosť odbornej pomoci pri riešení problémov závislostného správania v komunite,
6. upriamiť sa na komplexné zdravie jednotlivca, prostredníctvom aktivít zameraných na jednotlivé dimenzie zdravia a tým rozvíjať zdravé komunity a zdravé mesto,
7. podporiť proces destigmatizácie duševných porúch, vrátane celého spektra závislostného správania a sním spojenými stigmami.
Cieľová skupina:
verejnosť - jednotlivci, rodiny, komunity, rizikové skupiny, osoby so závislostným správaním (užívajúce psychoaktívne látky alebo s návykovými činnosťami) a ich blízki, odborníci a odborníčky z pomáhajúcich profesií.
Projekt je podporený z rozpočtu mesta Prešov.


psk
Názov projektu: Kampaň na podporu rodín s deťmi: „Ako to zvládnuť v rodine so závislým dieťaťom...“
Na základe zmluvy č. 696/2022/OPR o poskytnutí dotácie v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, § 8 ods. 5 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe VZN PSK č. 78/2019 v znení VZN PSK č. 85/2020 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK a v znení VZN PSK č. 92/2021 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK.
Program: Rodinná samospráva
Podprogram: 4.3 - Rodinná samospráva - bežné (neinvestičné) výdavky
Miesto realizácie projektu: Prešov
Časový rámec realizácie projektu: 1.1.2022 - 31.10.2022
Výška podpory: 4 500,- €
Ciele projektu: projekt je zameraný na podporu rodín so závislým členom: 1. osvetovou kampaňou „Ako to zvládnuť v rodine...“ a preventívnymi aktivitami pre rodiny, 2. tréningami pre pracovníkov oddelení sociálnoprávnej ochrany detí v regióne pre zefektívnenie ich pomoci v tejto oblasti.
Cieľová skupina: rodiny so závislým členom, verejnosť - jednotlivci, rodiny, komunity, rizikové skupiny, osoby so závislostným správaním (užívajúce psychoaktívne látky alebo s návykovými činnosťami) a ich blízki, pracovníci a pracovníčky oddelení sociálnoprávnej ochrany detí v regióne.
Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.Norway grants

Názov projektu: Únik zo (spolu)závislosti
Časový rámec realizácie projektu: máj 2021 – apríl 2024
Financovanie: Nórsky finančný mechanizmus
Riešiteľská organizácia: EsFem
Partnerky: Trojlístok, n. o. a MyMamy, o. z.

Projekt je zameraný na zvýšenie povedomia o rodovej rovnosti a posilnenie žien v kontexte závislosti a spoluzávislosti.
Realizuje vzdelávacie aktivity (workshopy na školách a pre školy, čítanka kazuistík), kampane - diseminačné aktivity (besedy s verejnosťou, odborné semináre, propagačné materiály) a posilňujúce aktivity na podporu žien čeliacich závislosti - vlastnej alebo vo vzťahu (workshopy pre verejnosť).
Aktivity vychádzajú z dlhodobej spolupráce žiadateľa a partnerských organizácii v predmetnej oblasti. Projekt sa zameriava na zvlášť ohrozenú skupinu žien čeliacich závislosti (svojej alebo blízkeho) a/alebo živou v násilnom vzťahu.
Projekt je zameraný na reflexiu a elimináciu rodových stereotypov ako primárnej príčiny vzniku asymetrických párových vzťahov a sociálnym a kultúrnym (rodovým) špecifikám života žien so závislosťou, alebo v závislých vzťahoch.
Ciele projektu:

• zvýšiť povedomie žiačok a žiakov, ale aj širšej verejnosti o rodovej rovnosti, s dôrazom na prezentáciu rodovej rovnosti ako súčasti a podmienky ľudských práv, ale aj ako nástroja na prevenciu a efektívnu intervenciu v kontexte závislosti a násilia,
• zvýšiť povedomie o rodových aspektoch závislosti a násilia v párových vzťahoch,
• senzitivizovať pomáhajúcich profesionálov pre oblasť rodovo podmienených patologických javov - rizikové správanie vo vzťahu k užívaniu návykových látok a návykových činností (s dôrazom na špecifické aspekty rodovo stereotypnej socializácie dievčat a chlapcov, žien a mužov), ale aj rodovo podmieneného násilia a vzťahov závislosti ako dôsledku asymetrie moci v párových vzťahoch, či závislosti ako sprievodného javu v násilných javoch (tak v jeho dôsledku, ako aj závislosti ako prvku akcelerácie násilia),
• priamo podporiť ženy - zvýšiť ich rodovú (seba)reflexiu a rezilienciu,
• upevniť partnerstvo medzi organizáciami, zdieľať vzájomne skúsenosti a rozšíriť expertízu všetkých zúčastnených organizácií a rozšíriť obsah aktuálne realizovaných aktivít.ia
Názov projektu: Trojlístok – nové nástroje pre ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením
ITMS2014+ kód projektu: 312081BXK9
Názov prioritnej osi, investičnej priority a špecifického cieľa: Prioritná os: 8. REACT-EU, Investičná priorita: 8.1 Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva, Špecifický cieľ: 8.1.1 Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva

Miesto realizácie projektu (mesto/okres/samosprávny kraj): Prešov, Prešovský samosprávny kraj

Časový rámec realizácie projektu: 01.07.2022 – 30.11.2023

Rozpočet projektu: Celkové náklady: 196 063,84 €, Výška NFP: 186 260,65 €

Cieľové skupiny
- deti, ktorým sa poskytujú sociálne a asistenčné služby
- deti, plnoleté fyzické osoby a rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
- jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením
- plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne a asistenčné služby
- príslušníci a obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít
- rodiny s deťmi, neúplné rodiny s deťmi, mnohodetné rodiny

Ciele projektu
- Hlavný cieľ projektu: Zefektívniť súčasné a zaviesť nové inovatívne nástroje a programy zamerané na resocializáciu drogových a iných závislostí a na zvyšovanie vlastnej aktivity ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením.
- Špecifické ciele projektu: Zlepšiť prístup bezplatným, trvalo udržateľným a kvalitným službám a programom, ktoré napomôžu ohrozeným skupinám z Prešovského kraja viesť samostatný život.

Aktivity projektu
Hlavná aktivita: Podpora inovácie nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou a/alebo sociálnym vylúčením.
Podaktivita 1: Pilotné overenie návrhu zameraného na zefektívnenie resocializácie jednotlivcov ohrozených, resp. postihnutých závislosťou a nájsť ďalšie riešenia, ktoré budú smerovať k aktívnemu začleneniu osôb a celých rodín ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením do spoločnosti.
Podaktivita 2: Evaluácia návrhu prostredníctvom externého odborného hodnotiteľa.