• 1

Aj v tejto mimoriadnej situácii sme tu stále pre vás!

Sledujeme pravidelne aktuálne informácie a sme v spojení s RÚVZ. Máme vytvorený plán preventívnych opatrení a plán krízových opatrení. Organizácia pokračuje vo svojej činnosti a pomoci!

Krizovy plan najdete TU

Môžete nás kontaktovať telefonicky (0948/078997 alebo 051/7754479), mejlom (trojlistokno@gmail.com), príp. prostredníctvom našej online poradne (http://www.trojlistokno.sk/contact.php) alebo chatu či správy na FB (Trojlistok n.o.). odborný tím Trojlístka

O nás

Nezisková organizácia Trojlístok realizuje individuálnu a skupinovú sociálnu prácu od roku 2012 v meste Prešov a na úrovni Prešovského samosprávneho kraja, pre fyzické osoby, ktoré sú v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu ohrozenia sociálne rizikovým správaním v dôsledku nadužívania psychoaktívnych látok, škodlivých návykových činností a závislosti.

Poslaním organizácie a jej inovatívnej ambulantnej služby je podporiť, aktivizovať a posilniť naše klientky a našich klientov, aby sa dokázali samostatne a zodpovedne rozhodovať, budovať si zdravý životný štýl i medziľudské vzťahy a dosiahnuť očakávanú kvalitu života a aj týmto prispieť k hodnotným sociálnym vzťahom v komunite.

Našou víziou je poskytovať individualizovanú a vysoko kvalitnú službu pre každého, koho životná situácia je ohrozená a/lebo narušená psychoaktívnymi látkami a škodlivými návykovými činnosťami, a posilnenie komunity, aby sa stali prirodzenou súčasťou riešenia problémov. Teda, chceme podnietiť ľudí, aby počuli, chceli porozumieť a meniť svoj život.

Našim hlavným cieľom je najmä znížiť riziká a dôsledky nad/užívania psychoaktívnych látok a škodlivých návykových činnosti na jednotlivca, rodinu, komunitu prostredníctvom dostupnej odbornej pomoci a profesionálneho prístupu.

Ponúkame pomoc v oblasti nadužívania psychoaktívnych látok, vrátane alkoholu, realizácie škodlivých návykových činností, ako napríklad patologické hráčstvo, a látkových i nelátkových závislostí. Realizujeme programy na podporu funkčnosti rodín a na predchádzanie prehlbovania problémov v rodinách, organizujeme vzdelávanie v súvisiacich témach.

Organizácia je akreditovaným subjektom pre výkon:
• špecializovaného sociálneho poradenstva (§ 19, ods. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách),
• terénnej služby krízovej intervencie (§ 24a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách),
• výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (§ 11, ods. 1, písm. c) a § 45 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele).

TÁTO POMOC JE POSKYTOVANÁ BEZPLATNE!

Pomoc poskytujeme ambulantnou a terénnou formou v programoch:
Program celostného manažmentu pomoci závislým osobám,
• Program celostného manažmentu pomoci mladým dospelým osobám s látkovou a nelátkovou závislosťou,
• Program celostného manažmentu pomoci kodependentným osobám,
• Program celostného manažmentu pomoci mladistvým osobám s rizikovým správaním z dôvodu užívania psychoaktívnych látok a závislostí od nich alebo od škodlivých návykových činností.

Náš Tím

Aktivity a poskytovaná pomoc

Pre klientov a klientky organizácia ponúka

individuálne stretnutia
• na základe dohody, podľa individuálnych potrieb

skupinové stretnutia
• poradenské stretnutia so zameraním na reflexiu vzťahov a problémov v súvislosti s nad/užívaním psychoaktívnych látok, škodlivými návykovými činnosťami, závislosťami samotných klientov a klientok, rovnako ich blízkych

párové a rodinné stretnutia
• na základe dohody, podľa individuálnych potrieb
• stretnutia manželských a partnerských párov, rodinné stretnutia

edukačné stretnutia
• sú venované poznatkom v rámci problematiky nad/užívania psychoaktívnych látok, škodlivých návykových činností a závislostí a pre rodinných príslušníkov a príbuzných (spoluzávislé osoby)
• sú vhodné pre osoby, ktorých život je komplikovaný nad/užívaním psychoaktívnych látok, vykonávaním škodlivých návykových činností, závislosťou, pre osoby bez liečby, čakajúce na liečbu, alebo pre osoby, ktoré sú po liečbe, tiež pre spoluzávislé osoby a dospelé deti alkoholikov
• sú realizované individuálne alebo skupinovo

internetová poradňa
• pre osoby hľadajúce odpovede na otázky v súvislosti s užívaním psychoaktívnych látok, škodlivými návykovými činnosťami, závislosťami

odborné konzultácie, odborné podujatia, preventívne programy
• podľa dohody a individuálnych potrieb

voľnočasové aktivity a terénne akcie
• podľa dohody a individuálnych potrieb


Pre rodinných príslušníkov a blízkych známych závislých osôb (spoluzávislých klientov) organizácia ponúka

Edukačné stretnutia
- edukačné stretnutia sú venované všetkým poznatkom v rámci problematiky závislosti a spoluzávislosti
- na základe dohody
Skupinové stretnutia
- skupinové stretnutia spoluzávislých sa konajúş
- každý párny utorok o 16. hodine
Individuálne stretnutie
- na základe dohody

Pre osoby hľadajúce rôzne odpovede na svoje otázky týkajúce sa závislosti organizácia ponúka:
Internetovú poradňu
Poradenstvo, konzultácie, odborné podujatia...
- na základe dohody
Ďakujeme za spoluprácu
  • coop
  • erb
  • logo
  • policia
  • vuc
  • vu
  • v
  • zipptech
  • mymami