Doc. PhDr. Denisa Šoltésová, PhD.

soltesova

Doc. PhDr. Denisa Šoltésová, PhD.
Pracovná pozícia: sociálna poradkyňa
Vzdelanie: študijného odboru Vzdelávanie dospelých v špecializácii sociálna práca na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove (2001) a rigorózneho pokračovania v odbore Andragogika (2007) na rovnakej univerzite.
Doktorandské štúdium i habilitačné konanie v študijnom odbore sociálna práca na FF PU v Prešove.

Ďalšia príprava: absolventka dlhodobého výcviku v Gestalt psychoterapii (2011, Dialóg – Slovenský inštitút pre výcvik v gestalt psychoterapii Košice), Výcviku v relaxačno-symbolickej psychoterapii (2008, 100 hodín, Inštitút pre výcvik v relaxačno-symbolickej psychoterapii Košice), Kurzu arteterapie (2006, 100 hodín, Združenie slovenských arteterapeutov Terra Therapeutica Bratislava), Výcvikového programu Klientom centrované poradenstvo a psychoterapia – človekom centrovaný prístup (2005, 108 hodín, Psychoconsulta Modra), Akreditovanej vzdelávacej aktivity Supervízia v sociálnej práci (2005, 240 hodín, Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov Bratislava). Členka Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci a Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce.
Odborné, pedagogické, lektorské a vedecko-výskumné skúsenosti v oblastiach sociálno-psychologický výcvik, psychoterapia a socioterapia, práca so závislými, supervízia v sociálnej práci, terapia s asistenciou zvierat (canisterapia).
Pôsobí, resp. pôsobila vo viacerých organizáciách: Inštitút edukológie a sociálnej práce Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, Domov sociálnych služieb Slniečko (Prešov), Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva (Košice), Zariadenie pre seniorov Náruč (Prešov), Centrum pre liečbu drogových závislostí (Košice), Trojlístok, n.o. (Prešov).