• 051/7754479
  • 0948 078 997
  • trojlistokno@gmail.com

PhDr. Kristína Poláková

Psychologička

Vzdelanie:

Magisterské štúdium na Prešovskej univerzite v Prešove, odbor psychológia (2014), rigorózne pokračovanie na Inštitúte edukológie a sociálnej práce Prešovskej univerzity v Prešove (2020)

Ďalšia príprava:

Akreditovaný vzdelávací program Lektor na Katedre andragogiky Prešovskej univerzity v Prešove (2019), komplexný psychoterapeutický výcvik na Košickom inštitúte pre systemickú skúsenosť (2020, Košice), doplňujúce pedagogické štúdium na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety (súčasnosť, Prešov)

Pracovné skusenosti:

Nadobudnuté počas práce v sociálnych službách a krízovom poradenstve v Neziskovej organizácii Trojlístok (2014-2019 a súčasnosť, Prešov) a v oblasti sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately, v ambulantnej, terénnej a pobytovej forme v Centre pre deti a rodiny DRaK a Centre pre deti a rodiny Sabinov (2020-2023)
Nezištná pomoc pre tých, ktorí to najviac potrebujú
© 2024 Trojlistok. Všetky práva vyhradené.