Mgr. Zuzana Vargová

vargova

Mgr. Zuzana Vargová
Pracovná pozícia: psychologička

Vzdelanie::
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, odbor psychológia, magisterské štúdium (2014/2016); diplomová práca na tému Sebahodnotenie adolescentov v kontexte rodinných a rovesníckych vzťahov.
Katolícka univerzita v Ružomberku, odbor psychológia, bakalárske štúdium (2011/2014)

Ďalšia príprava:
PORT centrum hlbinnej psychológie s.r.o. – Eukačno- zážitkový seminár: Základy terapeutickej komunity a skupinovej psychoterapie
Koordinačno- metodické centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie- Základný scitlivovací tréning v oblasti prevencie a eliminácie rodovo podmieneného a domáceho násilia

Pracovné skusenosti:
Psychológ na Referáte poradensko- psychologických služieb, Prešov (2016-2017)
pracovné skúsenosti nadobudnuté v rámci odbornej praxe: Psychosociálne centrum s.r.o., Prešov; Ústav klinickej psychológie, Fakultná nemocnica Nitra; CŠPP- Spojená škola Matice slovenskej 11, Prešov; FNsP J.A. Reimana Prešov, Psychiatrické oddelenie