PhDr. Mgr. Gabriela Šostáková

sostakova

PhDr. Mgr. Gabriela Šostáková
Pracovná pozícia: štatutárna zástupkyňa

Vzdelanie: magisterského štúdia Prešovskej Univerzity v Prešove, FHPV, štúdijného odboru manažment, špecializácie manažment verejnej správy a regiónov (1998-2003).
Absolventka Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, odbor sociálna práca, záverečná práca na tému Metódy sociálnej práce v procese resocializácie drogovo závislých osôb.

Ďalšia príprava: absolventka dlhodobého výcviku v psychodynamickej psychoterapii skupinovou formou (2004-2008, Slovenský inštitút psychodynamickej psychoterapie, Bratislava), absolventka dlhodobého výcviku v psychodynamickej psychoterapii, v špecializácii teória a supervízia v individuálnej hlbinnej psychoterapii (2008-2011, Slovenský inštitút psychodynamickej psychoterapie, Bratislava).
Absolvovaný kurz Autogénny tréning (2004-2008, Slovenský inštitút psychodynamickej psychoterapie).
Absolvovaný tematický kurz Aktívne sociálne učenie programové (2005-2006, Prešovská univerzita, Inštitút edukológie a sociálnej práce).
Absolvovaný tematický kurz Využitie aktívneho sociálneho učenia programového v doliečovacom procese (2008, univerzita, Inštitút edukológie a sociálnej práce).
Absolvované vzdelávanie Podpora eliminácie a prevencie násilia na ženách (2015, Inštitút pre výskum práce a rodiny).
Zakladajúca členka Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce (2015, Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce).
Aktívna členka regionálnej multiinštitucionálnej spolupráce (od 2015, Inštitút pre výskum práce a rodiny).

Pracovné skusenosti: Nadobudnuté v rámci GKCH, na pozícií sociálny pracovník v resocializácii a psychoterapeut (2004-2013, Gréckokatolická charita Prešov)
Zakladateľka, špecializovaná sociálna poradkyňa a krízová poradkyňa neziskovej organizácie Trojlístok (od 2012, Trojlístok n.o.).