ĽL

ĽL

PP
Pracovná pozícia: sociálna pracovníčka

Vzdelanie::
magisterské štúdium v odbore sociálna práca na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove (2016), diplomová práca na tému Rodovo citlivá sociálna práca: násilie na ženách v kontexte kariérového poradenstva

Ďalšia príprava: Tréning pre trénerky a trénerov zameraný na oblasť domáceho a rodovo podmieneného násilia (2017 - rozsah 18 hod., Inštitút pre výskum práce a rodiny - Bratislava). Akreditovaný vzdelávací program ďalšieho vzdelávania - Socioterapia v sociálnej práci (2017 - rozsah 220 hod., Inštitút edukológie a sociálnej práce, Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove - Prešov).
Pracovné skúsenosti – výskum: EsFem o.z. - Prešov, pozícia riešiteľky a výskumníčky projektu APVV (2017 - 2019)

Pracovné skusenosti:
Človek pre človeka, n. o. - Prešov; Základná škola s materskou školou Svinia; Zariadenie pre seniorov Náruč - Prešov; Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny - Prešov; MyMamy, o. z. - Prešov.