Mgr. Lenka Hovancová

hovancova

Mgr. Lenka Hovancová
Pracovná pozícia: Psychologička

Vzdelanie:
• Prešovská Univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, odbor psychológia, magisterské štúdium (2014/2016); diplomová práca na tému: Kvalita, spokojnosť a miera záväzku v partnerskom vzťahu v závislosti od rodinného životného cyklu
• Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, odbor psychológia, bakalárske štúdium (2011/2014); bakalárska práca na tému: Postoj učiteľov k žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

Ďalšia príprava:
Systemický rozhovor, Poradenská propedeutika, Vzdelávanie v programe rodičia a rozvod, Baum test, Emocionálna inteligencia, Vzdelávanie v oblasti psychologickej diagnostiky rodiny, Prevencia a eliminácia rodovo podmieneného a domáceho násilia, Špecifické vzdelávanie psychológov v krízových situáciách, Psychodiagnostika dospelých

Pracovné skusenosti:
Psychológ na Referáte poradensko-psychologických služieb, Prešov (2016-súčasnosť), pracovné skúsenosti nadobudnuté v rámci odbornej praxe: Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Sabinov, pozícia – psychológ

V organizácii Trojlístok n. o. pracuje od augusta 2020.