Dokumenty

TLAČIVO 2% Z DANÍ

<
Záznam: Diskusia na tému Seniorske pitie: https://youtu.be/lmkQXFK0fxg
Záznam: Diskusia nelátkové závislosti : https://www.youtube.com/watch?v=_NqI9gZ38FM


Časopis Echo:
Echo_Trojlístka 12/2022
Časopis ECHO 10 Rokov trojlistka
Časopis 11/2021
Časopis 06/2021
Časopis 10/2020
Časopis 04/2020
4. rocnik cislo 6/2019

EKONOMICKY OPRAVNENE NAKLADY:
Ekonomicky opravnene naklady pre rok 2017
Ekonomicky opravnene naklady pre rok 2018
Ekonomicky opravnene naklady za rok 2019
Ekonomicky opravnene naklady za rok 2020
Ekonomicky opravnene naklady za rok 2021

DAROVACIE ZMLUVY:


OCHRANA OSOBNYCH UDAJOV:
GDPR - Poucenie dotknutej osoby

POVINNE ZVEREJNOVANIE:
O2


VNUTORNE PREDPISY:


VYHLASENIE VIZIE, POSLANIA A CIELOV:
Zverejnenie poslania, vizie a cielov

VYROCNE SPRAVY:
Výročná správa za rok 2021
Výročná správa za rok 2020
Výročná správa za rok 2019
Vyrocna sprava 2018
Vyrocna sprava 2017
Vyrocna sprava 2016
Vyrocna sprava 2015
Vyrocna sprava 2014
Vyrocna sprava 2013
Vyrocna sprava 2012

Náš Zborník: Na Stiahnutie TU

Legislatíva
Zákon č. 139/1998 Z. z o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch
www.zakonypreludi.sk/zz/1998-139

Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine
www.zakonypreludi.sk/zz/2005-36

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon
www.zakonypreludi.sk/zz/2005-300

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele (úplné znenie zákon č. 27/2009 Z. z.)
www.zakonypreludi.sk/zz/2005-305

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
www.zakonypreludi.sk/zz/2008-448

Organizácie

JUDr. Peter Novosad – Advokátska kancelária
www.akpn.sk

Polícia
www.minv.sk

Kampaň určená nelátkovým závislostiam
www.neprehrajzivot.sk

Drogový informačný portál
www.infodrogy.sk

Mimovládna organizácia Plán B poskytujúca zdravotnú, právnu a sociálnu pomoc pri problémoch, v dôsledku užívania a zneužívanie nelegálnych drog
www.drogyinak.sk

Občianské združenie poskytujúce sociálne služby v rámci prístupu „harm reduction“
www.odyseus.org

Centrum pre liečbu drogových závislostí v Bratislave
www.cpldz.sk

Centrum pre liečbu drogových závislostí v Košiciach
www.cpldz-kosice.sk

Centrum pre liečbu drogových závislostí v Banskej Bystrici
www.cpldz-bb.sk

Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok poskytujúca komplexnú zdravotnícku starostlivosť s dôrazom na špecializovanú liečbu závislostí u dospelých i mladistvých od 16. roku života.
www.pnpp.sk

Odborný liečebný ústav psychiatrický-Centrum pre liečbu drogových závislostí - Predná Hora
www.olup-prednahora.sk

Linka detskej dôvery
www.linkadeti.sk

Národne toxikologické informačné centrum
www.ntic.sk

Bibliografické odkazy

GOSSOP, M., 2006. Léčba problémů spojených se zneužívaním drog: důkazy o účinnosti. Praha: Úřad vlády České republiky. ISBN 978-80-87041-81-9.
Dostupné na: www.drogy-info.cz
HARTNOLL, R., 2004. Drogy a drogové závislosti: propojování výzkumu, politiky a praxe. Praha: Úřad vlády ČR. ISBN 80-86734-45-5.
Dostupné na: www.drogy-info.cz
HUPKOVÁ, Ingrid a Kristína LIBERČANOVÁ, 2012. Drogové závislosti a ich prevencia. Trnava: PF TU v Trnave. ISBN 978-80-8082-563-8.
Dostupné online.
KALINA, K. a kol., 2001. Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí. Praha: Úřad vlády České republiky. ISBN 80-238-8014-4.
Dostupné na: www.drogy-info.cz
KALINA, K. a kol., 2003. Drogy a drogové závislosti 1. Mezioborový přístup. Praha: Úřad vlády ČR. ISBN 80-86734-05-6.
Dostupné na: www.drogy-info.cz
KALINA, K. a kol., 2003. Drogy a drogové závislosti 2. Mezioborový přístup. Praha: Úřad vlády ČR. ISBN 80-86734-05-6.
Dostupné na: www.drogy-info.cz
PÁLENÍČEK, T., P. KUBŮ a V. MRAVČÍK, 2004. Nové syntetické drogy - charakteristika a hlavní rizika. Praha: Úřad vlády ČR. ISBN 80-86734-26-9.
Dostupné na: www.drogy-info.cz
SCHULTE, B. et al., 2011. Přehled účinnosti intervencí protidrogové léčby v Evropě. Praha: Úřad vlády České republiky.
Dostupné na: www.drogy-info.cz