Úžitočné linky

Časopis:NA STIAHNUTIE TU

Náš zborník: Na Stiahnutie TU

Legislatíva
Zákon č. 139/1998 Z. z o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch
www.zakonypreludi.sk/zz/1998-139

Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine
www.zakonypreludi.sk/zz/2005-36

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon
www.zakonypreludi.sk/zz/2005-300

Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele (úplné znenie zákon č. 27/2009 Z. z.)
www.zakonypreludi.sk/zz/2005-305

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
www.zakonypreludi.sk/zz/2008-448

Organizácie

JUDr. Peter Novosad – Advokátska kancelária
www.akpn.sk

Polícia
www.minv.sk

Kampaň určená nelátkovým závislostiam
www.neprehrajzivot.sk

Drogový informačný portál
www.infodrogy.sk

Mimovládna organizácia Plán B poskytujúca zdravotnú, právnu a sociálnu pomoc pri problémoch, v dôsledku užívania a zneužívanie nelegálnych drog
www.drogyinak.sk

Občianské združenie poskytujúce sociálne služby v rámci prístupu „harm reduction“
www.odyseus.org

Centrum pre liečbu drogových závislostí v Bratislave
www.cpldz.sk

Centrum pre liečbu drogových závislostí v Košiciach
www.cpldz-kosice.sk

Centrum pre liečbu drogových závislostí v Banskej Bystrici
www.cpldz-bb.sk

Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok poskytujúca komplexnú zdravotnícku starostlivosť s dôrazom na špecializovanú liečbu závislostí u dospelých i mladistvých od 16. roku života.
www.pnpp.sk

Odborný liečebný ústav psychiatrický-Centrum pre liečbu drogových závislostí - Predná Hora
www.olup-prednahora.sk

Linka detskej dôvery
www.linkadeti.sk

Národne toxikologické informačné centrum
www.ntic.sk

Bibliografické odkazy

GOSSOP, M., 2006. Léčba problémů spojených se zneužívaním drog: důkazy o účinnosti. Praha: Úřad vlády České republiky. ISBN 978-80-87041-81-9.
Dostupné na: www.drogy-info.cz
HARTNOLL, R., 2004. Drogy a drogové závislosti: propojování výzkumu, politiky a praxe. Praha: Úřad vlády ČR. ISBN 80-86734-45-5.
Dostupné na: www.drogy-info.cz
HUPKOVÁ, Ingrid a Kristína LIBERČANOVÁ, 2012. Drogové závislosti a ich prevencia. Trnava: PF TU v Trnave. ISBN 978-80-8082-563-8.
Dostupné online.
KALINA, K. a kol., 2001. Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí. Praha: Úřad vlády České republiky. ISBN 80-238-8014-4.
Dostupné na: www.drogy-info.cz
KALINA, K. a kol., 2003. Drogy a drogové závislosti 1. Mezioborový přístup. Praha: Úřad vlády ČR. ISBN 80-86734-05-6.
Dostupné na: www.drogy-info.cz
KALINA, K. a kol., 2003. Drogy a drogové závislosti 2. Mezioborový přístup. Praha: Úřad vlády ČR. ISBN 80-86734-05-6.
Dostupné na: www.drogy-info.cz
PÁLENÍČEK, T., P. KUBŮ a V. MRAVČÍK, 2004. Nové syntetické drogy - charakteristika a hlavní rizika. Praha: Úřad vlády ČR. ISBN 80-86734-26-9.
Dostupné na: www.drogy-info.cz
SCHULTE, B. et al., 2011. Přehled účinnosti intervencí protidrogové léčby v Evropě. Praha: Úřad vlády České republiky.
Dostupné na: www.drogy-info.cz