Projekty

Informácia o projekte na web stránku Trojlístok, n.o.psk
Názov projektu: Podpora kvalitnej a celostnej pomoci závislým deťom a dospelým Na základe zmluvy č. 708/2020/DPR o poskytnutí dotácie v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK Nezisková organizácia Trojlístok realizuje projekt s názvom „Podpora kvalitnej a celostnej pomoci závislým deťom a dospelým“.
Názov programu: Program 3 „Sociálne služby“ (Dotácia Prešovského samosprávneho kraja)
Názov podprogramu: 3.2 bežné (neinvestičné) výdavky
Miesto realizácie projektu: Prešov
Časový rámec realizácie projektu: 02.01.2020-31.10.20209
Výška podpory z PSK: 1000,- €
Ciele projektu: Zvýšiť informovanosť o dostupnosti poskytovanej sociálnej služby na území PSK prostredníctvom našej organizácie primárne k cieľovej skupine detí a adolescentov, ale ja dospelých z PSK. Našim zámerom je zabezpečiť plynulosť v distribúcií informačných materiálov nadväzujúcich na distribučnú činnosť v minulých rokoch. V rámci podpory celostnej pomoci závislým osobám a rozvoja kvality poskytovaných služieb chceme zlepšiť vybavenosť organizácie z hľadiska nedostačujúcich kapacít materiálneho vybavenia organizácie (dokúpiť kartotéku, notebook, externý disk, dataprojektor), ale aj inovácie a estetizácie prostredia s cieľom podporiť a posilniť u klientov zmenu k novému životnému štýlu s lepšou kvalitou ich života
Cieľová skupina: prijímatelia sociálnych služieb.
Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.mesto presov
Názov projektu: Zdraví občania – zdravé komunity – zdravé mesto III.
Na základe zmluvy č. 5014/2020 o poskytnutí dotácie v sociálnej oblasti v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s VZN mesta Prešov č. 17/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta v znení VZN mesta Prešov č. 8/2017 a na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov č. 429/2020.
Miesto realizácie projektu: mesto Prešov
Časový rámec realizácie projektu: 1.4. 2020 – 15.12. 2020
Výška podpory: 875,- €
Ciele projektu:
1. zvýšiť povedomie o zdraví a zdravom životnom štýle v kontexte bio-psycho-socio-spirituálneho modelu zdravia u čo najvyššieho počtu jednotlivcov (v bežnej populácii aj z rizikových skupín, osoby s problémami z dôvodu užívania psychoaktívnych látok a návykových činnosí a ich blízki),
2. podnietiť diskusiu v odborných kruhoch a zároveň posilniť spoluprácu odborníkov z rôznych oblastí,
3. zamerať sa na prevenciu užívania psychoaktívnych látok a návykových činností nešpecifickou formou, a to podporou zdravia a zdravého životného štýlu,
4. podporiť zdravé a funkčné vzťahy v rodine (partnerské vzťahy, vzťah rodič - dieťa) a v komunite (rovesnícke vzťahy, vzťahy učiteľ – študent / žiak, medzigeneračné vzťahy)
5. upriamiť sa na komplexné zdravie jednotlivca, prostredníctvom aktivít zameraných na jednotlivé dimenzie zdravia a tým rozvíjať zdravé komunity a zdravé mesto.
Cieľová skupina: verejnosť, rizikové skupiny, osoby so závislostným správaním (užívajúce psychoaktívne látky alebo s návykovými činnosťami) a ich blízki, detské a adolescentné rovesnícke skupiny, seniori, odborníci z rôznych oblasté pomáhajúcej praxe.
Projekt je podporený z rozpočtu mesta Prešov
mesto presov
Názov projektu: Zdraví občania – zdravé komunity – zdravé mesto IV.
Miesto realizácie projektu: mesto Prešov
Časový rámec realizácie projektu: 1.4. 2021 – 15.12. 2021
Výška podpory: 1240,- €
Ciele projektu:
1. posilniť zdravotnú gramotnosť u čo najvyššieho počtu jednotlivcov, a to najmä v oblasti podpory zdravia a v oblasti prevencie chorôb, s dôrazom na komplexné zdravie jedinca, rodiny, komunity,
2. podporiť záujem o starostlivosť o vlastné zdravie v jeho komplexnej podobe u čo najvyššieho počtu jednotlivcov a touto nešpecifickou formou sa zamerať na prevenciu závislostného správania,
3. podporiť zmenu postojov voči užívaniu alkoholu smerom k denormalizácii nadmerného užívania alkoholu a smerom k destigmatizácii duševných porúch, vrátane celého spektra rizikového závislostného správania,
4. podnietiť diskusiu odbornej verejnosti a posilniť vzájomnú a multidisciplinárnu spoluprácu za účelom dosiahnutia komplexnejších riešení problémov súvisiacich so závislostným správaním,
5. zvýšiť informovanosť o dostupnosti pomoci v meste Prešov,
6. podporiť zdravé a funkčné vzťahy v rodinách (partnerské vzťahy, vzťah rodič - dieťa) a v komunite (rovesnícke vzťahy, vzťahy učiteľ - študent / žiak, medzigeneračné vzťahy) a rozvíjať zdravie v komunite.
Cieľová skupina: verejnosť - jednotlivci, rodiny, komunity, rizikové skupiny, osoby so závislostným správaním (užívajúce psychoaktívne látky alebo s návykovými činnosťami) a ich blízki, odborníci a odborníčky z pomáhajúcich profesií.
Projekt je podporený z rozpočtu mesta Prešov

ia
Názov projektu: Z bludiska závislostí
Názov operačného programu: Ľudské zdroje Prioritná os 4. Sociálne začlenenie Investičná priorita 4.2.: Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu Špecifický cieľ 4.2.1.: Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť

Miesto realizácie projektu:Prešov
Časový rámec realizácie projektu: 1.12.2017 – 30.11.2021
Rozpočet projektu: Celkové náklady: 244 286,73 €, Výška NFP: 232 072,39 €

Ciele projektu:
Hlavný cieľ: Podporiť výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v otvorenom a rodinnom prostredí a zefektívniť resocializáciu drogových a iných závislostí.
Špecifické ciele projektu:
Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu

Cieľové skupiny:
• deti, plnoleté fyzické osoby a rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
• zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore,
• subjekty vy konávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately