Projekty

Informácia o projekte na web stránku Trojlístok, n.o.
Názov projektu: Z bludiska závislostí
Názov operačného programu: Ľudské zdroje Prioritná os 4. Sociálne začlenenie Investičná priorita 4.2.: Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu Špecifický cieľ 4.2.1.: Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť

Miesto realizácie projektu:Prešov, kraj: Prešovský samosprávny kraj
Časový rámec realizácie projektu: 1.12.2017 – 30.11.2021
Rozpočet projektu: Celkové náklady: 244 286,73 €, Výška NFP: 232 072,39 €

Ciele projektu:
Hlavný cieľ: Podporiť výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v otvorenom a rodinnom prostredí a zefektívniť resocializáciu drogových a iných závislostí.
Špecifické ciele projektu:
Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu

Cieľové skupiny:
Cieľovými skupinami projektu sú:
-deti, plnoleté fyzické osoby a rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
-zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore,
-subjekty vy konávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Aktivity projektu

Kontaktné údaje v prípade záujmu o účasť na projekte:
Trojlístok, n.o., Kontrádova 2, 080 01 Prešov, tel.: 0948 078 997, e-mail: trojlistokno@gmail.com, web: http://www.trojlistokno.sk/, Kontaktná osoba: PhDr. Mgr. Gabriela Šostáková

Oficiálny dokument: http://trojlistokno.sk/files/projekt.pdf