Projekty

Informácia o projekte na web stránku Trojlístok, n.o.

ia
Názov projektu: Z bludiska závislostí
Názov operačného programu: Ľudské zdroje Prioritná os 4. Sociálne začlenenie Investičná priorita 4.2.: Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu Špecifický cieľ 4.2.1.: Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť

Miesto realizácie projektu:Prešov
Časový rámec realizácie projektu: 1.12.2017 – 30.11.2021
Rozpočet projektu: Celkové náklady: 244 286,73 €, Výška NFP: 232 072,39 €

Ciele projektu:
Hlavný cieľ: Podporiť výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v otvorenom a rodinnom prostredí a zefektívniť resocializáciu drogových a iných závislostí.
Špecifické ciele projektu:
Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu

Cieľové skupiny:
• deti, plnoleté fyzické osoby a rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
• zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore,
• subjekty vy konávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kuratelypsk
Názov projektu: Rozvoj kvality služieb v programe Celostný manažment pomoci závislým
Na základe zmluvy č. 671/2019/OC o poskytnutí dotácie v zmysle VZN č. 57/2017 v znení VZN PSK č. 65/2018 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK Nezisková organizácia Trojlístok zrealizovala projekt s názvom „Rozvoj kvality služieb v programe Celostný manažment pomoci závislým a ich rodinám“.
Názov programu: Program 3 „Sociálne služby“ (Dotácia Prešovského samosprávneho kraja)
Názov podprogramu: 3.2 bežné (neinvestičné) výdavky
Miesto realizácie projektu: Prešov
Časový rámec realizácie projektu: 01.01.2019-31.10.2019
Výška podpory z PSK: 1000,- €
Ciele projektu: kvalitné poskytovanie sociálnych služieb na území PSK neverejnými poskytovateľmi, a to prostredníctvom zvýšenia informovanosti o dostupnej pomoci (príprava a distribúcia informačných letákov), skvalitnenia evidencie a inovácie aktivít (zakúpenie modernejšieho technického vybavenia), humanizácie a estetizácie prostredia (dovybavenie nábytkom a hygienické ošetrenie stien).
Cieľová skupina: prijímatelia sociálnych služieb.
Realizáciou projektu došlo k nákupu notebooku s príslušným softvérom, dvoch multifunkčných zariadení a boli pripravené a distribuované informačné letáky.
Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.mesto presov
Názov projektu: Zdraví občania – zdravé komunity – zdravé mesto II.
Na základe zmluvy č. 5683/2019 o poskytnutí dotácie v sociálnej oblasti v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s VZN mesta Prešov č. 17/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta v znení VZN mesta Prešov č. 2/2017 (ďalej len „VZN mesta Prešov č. 17/2015“) a na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Prešov č. 169/2019 zo dňa 26.6. 2019.
Miesto realizácie projektu: mesto Prešov
Časový rámec realizácie projektu: 1.4. 2019 – 15.12. 2019
Výška podpory: 1126,- €
Ciele projektu:
1. Zvýšiť povedomie o zdraví a zdravom životnom štýle v jeho komplexnej podobe u čo najvyššieho počtu jednotlivcov (pričom ide o bežnú populáciu, ako aj osoby z rizikových skupín, osoby s problémami v súvislosti s užívaním drog a návykovými činnosťami a ich blízkych.
2. Posilniť efektívnu komunikáciu a konkrétnu spoluprácu pomáhajúcich profesionálov v riešenej oblasti.
3. Podporiť funkčné a zdravé vzťahy medzi jednotlivcami a ich užším sociálnym prostredím, so špecifickým zameraním na najmladšie a najstaršie vekové kategórie (deti a seniori, aj v rámci medzigeneračných vzťahov).
4. Podporiť efektívne interakcie medzi jednotlivcami a skupinami v komunite a ich vzťahy ku komunite ako celku, s dôrazom na posilnenie významu zdravej komunity.
5. Rozšíriť vnímanie zdravia a zdravého životného štýlu ako zásadnej podmienky plnohodnotného zmyslu života.
Cieľová skupina: verejnosť, rizikové skupiny, užívatelia psychoaktívnych látok a osoby s návykovými činnosťami, ich blízki, rovesnícke skupiny, odborníci z pomáhajúcich profesií, ktorí s nimi prichádzajú do kontaktu.
Projekt je podporený z rozpočtu mesta Prešov