• 1

O nás

Nezisková organizácia Trojlístok realizuje individuálnu a skupinovú sociálnu prácu od roku 2012 v meste Prešov a na úrovni Prešovského samosprávneho kraja, pre fyzické osoby, ktoré sú v nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu ohrozenia sociálne rizikovým správaním v dôsledku nadužívania psychoaktívnych látok a závislosti (ďalej len klient).

Zámerom neziskovej organizácie Trojlístok je prostredníctvom komplexného prístupu ambulantných a terénnych foriem sociálnych služieb pomáhať týmto klientom, ich rodinám alebo blízkym partnerom s využitím individuálneho sociálneho poradenstva, skupinových programov, terapií a ďalších aktivít so zameraním na sociálnu prevenciu pred rozvojom, prehlbovaním a opakovaním sociálno-patologického správania z dôvodu rôznych foriem závislostí.

Medzi hlavné ciele neziskovej organizácie Trojlístok, ktoré ma zadefinované aj vo svojich registrovaných sociálnych službách (špecializované sociálne poradenstvo a služba krízovej intervencie) a opatreniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, patrí:

– predchádzanie prehlbovania sociálnej patológie v rodinách so závislým členom,
– realizácia sociálnych programov na podporu plnenia funkcií rodiny so závislým členom,
– vytváranie sociálne chráneného priestoru pre nízkoprahové aktivity tejto cieľovej skupiny,
– realizácia edukačných a terapeutických programov zameraných na sociálnu prevenciu a intervenciu v oblasti rôznych foriem závislostí.

Od 01. 07. 2017 organizácia v zmysle udelenia akreditácie realizuje opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pre deti a mládež v doprovode ich zákonných zástupcov.

Trojlístok, n. o. svojím klientkam a klientom ponúka formou ambulantnej sociálnej práce tri hlavné programy starostlivosti, :
- Program celostného manažmentu pomoci závislým osobám;
- Program celostného manažmentu pomoci mladým dospelým osobám s látkovou a nelátkovou závislosťou;
- Program celostného manažmentu pomoci kodependentným osobám.

Náš Tím

Aktivity a poskytované služby

Pre klientov organizácia ponúka:

Edukačné stretnutia
- - edukačné stretnutia sú venované poznatkom v rámci problematiky závislosti od psychoaktívnych látok a škodlivých návykových činností
- - vhodné pre osoby bez liečby, čakajúce na liečbu, po liečbe v rámci aktualizácie poznatkov
Edukačné stretnutia sa konajú:
o každú stredu o 9. hodine (prípadne podľa dohody)
Skupinové stretnutia a socioterapia
- na báze zážitkových stretnutí, so zameraním na reflexiu vzťahov a problémov v rámci závislostí a spoluzávislosti
Skupinové stretnutia sa konajú
- každý nepárny utorok o 16. hodine – kde sa stretávajú mladí ľudia a venujú sa témam závislosti, najmä závislosti od psychoaktívnych látok
- každú stredu o 16. hodine – sú stretnutia venované téme závislosti od alkoholu
- každý štvrtok o 16. hodine – sa stretnutia zaoberajú témami závislosti od návykových škodlivých činností
Individuálne stretnutia
- na základe dohody
Služby denného centra, voľnočasové aktivity a terénne akcie
- na základe dohody

Pre rodinných príslušníkov a blízkych známych závislých osôb (spoluzávislých klientov) organizácia ponúka

Edukačné stretnutia
- edukačné stretnutia sú venované všetkým poznatkom v rámci problematiky závislosti a spoluzávislosti
- na základe dohody
Skupinové stretnutia
- skupinové stretnutia spoluzávislých sa konajúş
- každý párny utorok o 16. hodine
Individuálne stretnutie
- na základe dohody

Pre osoby hľadajúce rôzne odpovede na svoje otázky týkajúce sa závislosti organizácia ponúka:
Internetovú poradňu
Poradenstvo, konzultácie, odborné podujatia...
- na základe dohody
Ďakujeme za spoluprácu
 • coop
 • erb
 • logo
 • policia
 • socialny presov
 • vuc
 • vu
 • v
 • zipptech
 • mymami
 • 11
 • 06